โลโก้เว็บไซต์ บริหารทรัพยกรบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บริหารทรัพยกรบุคคล


 

1. โครงสร้างงานทรัพยากรบุคคล

          

2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

          2.1 คู่มือขั้นตอนการทำงานการสรรหาบุคลากร 

          2.2 ขั้นตอนการให้บริการ  การขอคัดสำเนาทะเบียน (ก.พ.๗)   

          2.1 แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จุดเน้นด้านการผลิต การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้าง  โอกาสความเสมอภาค

          2.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เว็บไซต์   

          2.1 ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          2.2 ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการบริหารพนักงานราชการ 

          2.1 ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับลูกจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          2.2 ขั้ข้อบังคล มทร.ล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับลูจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗  

          2.1 ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการ 

          2.2 ประกาศ มทร.ล้านนา  เรื่อง การจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการฯ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   

          2.1 แผนพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก

          2.2 แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีรำลึกวถึงคุณงามความดีของบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี  ๒๕๖๑   

         2.1ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา