โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ข้อมูลสำหรับบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


กำหนดการซ้อมย่อย


พิษณุโลก       ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๐   ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก


แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ครั้งที่-30ติดตามข้อมูลข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ได้ที่ http://graduation.rmutl.ac.thข้อมูลสำหรับบัณฑิต

1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต  ปีการศึกษา 2558

2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 และ    กำหนดการแนบท้ายประกาศ (การแต่งกายของบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมย่อย     วันฝึกซ้อมใหญ่และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

3.วีดิทัศน์ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

4. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

5.แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา