โลโก้เว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การจัดการองค์ความรู้


 ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 KMทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมี 3 หัวข้อ(เอกสารดังแนบ1-3) ดังนี้

 • KM ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ
 • KM ด้านการเรียนการสอน : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกแบบ Active Learning
 • KM ด้านการบริหารจัดการ: การพัฒนาวิธีการการให้บริการที่ดี โดยให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อองค์กร
 • โดยมีเกณฑ์จับรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  -          รางวัลคอมเมนต์โดนใจ ( คณะกรรมการประเมิน )                            จำนวน  3  รางวัล

  -          รางวัลคอมเมนต์มากที่สุด 3 อันดับแรก ( นับจำนวนคอมเมนต์ )            จำนวน  3  รางวัล

  -          รางวัลเข้าร่วมคอมเมนต์ ( จับฉลาก )                                            จำนวน  3  รางวัล

  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรอบที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2561
  ส่งผ่านทาง e-mail: kmrmutl.plc@gmail.com
  ประกาศผลและจับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2561

  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา