โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการฝึกอบรมการทำคุกกี้และข้าวเกรียบจากผักเชียงดา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำคุกกี้และข้าวเกรียบจากผักเชียงดา


วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา (สวก.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วย ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ดร.สุภาวดี แช่ม ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ นางปาริชาติ ณ น่าน และทีมงาน สวก.มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักเชียงดา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร สวก. มทร.ล้านนา ให้กับกลุ่มเกษตกรและสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มฮักน้ำจาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักเชียงดา และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มทร.ล้านนา 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.0 54-342-553  (รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/safetyvegetable/?pnref=story ) (ภาพ/ข้อมูล : ปชส.สวก.มทร.ล้านนา)