โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครั้งที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม S1-202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยเป็นการจัดกิจกรรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายฯ

       โดยมีนางสาวสุปราณี  สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมบุคลากรกองคลัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายฯ ให้กับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ผู้ปฏิบัติงานด้านด้านระบบ ERP และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

ข้อมูล/ภาพ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพ นายสุริยนต์ สูงคำ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา