โลโก้เว็บไซต์ ประชุมและนำเสนอ รูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุน Fundametal Fund (FF) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมและนำเสนอ รูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุน Fundametal Fund (FF)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       ผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมและนำเสนอ รูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุน Fundametal Fund (FF) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์/สายสนับสนุน ทั้งรุ่นใหม่ รายใหม่ ตลอดจนกลุ่มวิจัย(RG) และหน่วยวิจัย(RU) ทั้งหมดที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่ ได้ทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงนโยบาย เชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” และทุนต่างๆ ที่ทางหน่วยงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ ของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้ขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม งานวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่ระดับสากล

 

ข้อมูล/ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา #หยิบดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา