โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์/สายสนับสนุน ทั้งรุ่นใหม่ รายใหม่ ตลอดจนกลุ่มวิจัย(RG) และหน่วยวิจัย(RU) ทั้งหมดที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่ ได้ทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงนโยบาย เชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

กิจกรรมดีๆ และทุนต่างๆ ที่ทางหน่วยงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ ของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้ขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม งานวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่ระดับสากล

 

ข้อมูล/ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา #หยิบดี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา