โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 846 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

smileyวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบActive learning" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทักษะวิชาชีพชั้นสูง (Advanced Practice Professional) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563

     โดยได้รับเกียรติจากคุณกำพล กิ้กสันเทีย เจ้าหน้าที่จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์ มาเป็นวิทยากรให้กับคณาจารย์ทุกท่านได้นำความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

 

 

ภาพถ่าย : วยุกร เกตุน้อย / อาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา