โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1562 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart วันที่ 22 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาคเช้าเป็นการบรรบายการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ITA และ QA ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่ และภาคบ่ายเป็นการแนะนำการเตรียมความพร้อม และชี้แจงการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของแต่ละพื้นที่

       ซึ่งในภาคบ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีพิษณุโลก              กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา เกี่ยวกับการเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัย ที่มีความแตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่    ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และความเพียรพยามที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น เพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประกอบสัมมาชีพได้อย่างมั่นคงในอนาคต
       จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ เตรียมความพร้อม และชี้แจงการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จากกองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 


       ขอบคุณภาพถ่าย : ศิริลักษณ์ สเน่หา
      ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา