โลโก้เว็บไซต์ สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง

สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   yes สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2"

    วันที่  5  มีนาคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2"  ณ ห้อง16209  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 4 และระดับปริญญาตรี เทียบโอนเข้าร่วมโครงการ  
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการการบริหารจัดการธุรกิจ จากประสบการณ์ที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการบริหารงานของบริษัทต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการวิเคราะห์  การวางแผน  การทำงานเป็นทีม  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์  หลังจากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู็แล้ว นักศึกษาแต่ละกลุ่มยังได้นำเสนอผลงานการจัดแสดงองค์ความรู้เป็นนิทรรศการให้แก่คณาจารย์ ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีแนวคิดการจัดนิทรรศการโดยใช้วัสดุต่างๆ จากท้องถิ่นมาตกแต่งให้สวยงาม

ขอบคุณภาพภ่าย: อาจารย์ธีร์วรา  แสงอินทร์

                        : ตัวแทนนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ


บทความข่าว: คุณปภาดา พลอยอิ่ม

                  : อาจารย์ธีร์วรา  แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา