โลโก้เว็บไซต์ สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart สาขาบริหารธุรกิจ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 4 มีนาคม  2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานเปิดการสรุปผลโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ  ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  ห้อง16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

    กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาทางธุรกิจ ในภาคการศึกษาสุดท้าย (ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563) ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 19 คน ที่เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง  
    อีกทั้งโครงการดังกล่าว ได้จัดอบรมในหัวข้อ "เรียนรู้ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น" โดยได้รับเกียรติจากคุณจุฑามาศ​ ปูชา​รัตน์ เจ้าของกิจการโรงเรียนรัสเซียบัลเล่ต์พิษณุโลก (Russian Ballet Phitsanulok) และที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการทำงาน ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพต่อไป

 

ขอบคุณภาพถ่าย: อาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์

                        : นักศึกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   


บทความข่าว: ปภาดา พลอยอิ่ม นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

                  : อาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา