โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 940 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมคณาจารย์  โครงการ "คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สัญจร  ครั้งที่ 2"  และการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563  (กุมภาพันธ์ 2563)  ทั้งนี้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานของคณะ และเพื่อการปรึกษาหารือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานภายในคณะ     

    ในโอกาสนี้ คณาจารย์ประจำหลักสูตรต่าง ๆ ยังได้นำเสนอผลงานการเรียนการสอนและผลงานของนักศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารได้รับชม ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

ภาพถ่าย: อาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา