โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการธุรกิจพานักศึกษาดูงานการบริหารฟาร์มเพาะเห็ด ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด จ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาการจัดการธุรกิจพานักศึกษาดูงานการบริหารฟาร์มเพาะเห็ด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

yes สาขาการจัดการธุรกิจพานักศึกษาดูงานการบริหารฟาร์มเพาะเห็ด ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด จ.พิษณุโลก   

         วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นภาพร สนองบุญ พานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีการจัดการและการบริหารฟาร์มเห็ด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก                            โดยมีคุณรุ่งทิวา อันตรเสน ผู้ประกอบการฟาร์มเส้นทางเห็ดและเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start-Up 2560 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ประกอบและต่อยอดการศึกษาต่อไป

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูล; อาจารย์นภาพร สนองบุญออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา