โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการใช้ภาษาจีน เพื่อผู้สูงวัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการใช้ภาษาจีน เพื่อผู้สูงวัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 641 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการใช้ภาษาจีน เพื่อผู้สูงวัย

      วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย อ.ศิริภรณ์ บุญประกอบ อ.กรรณิการ์ ประทุมโทน อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน อ.นฤภร ปาลวัฒนวิไชย และนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปี 2 ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษาจีน ในหัวข้อ "การใช้ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" ให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความสุขและสร้างคุณค่าของผู้สูงวัยในชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต.วัดพริก ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา