โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม Language Contest 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม Language Contest 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       heart  เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำโดย อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษา ร่วมด้วยคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา (Language Contest) ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจากผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์

          กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการแข่งทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่งประกอบไปด้วย

                     1. การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee)

                     2. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quick Quiz)

                     3. การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud)

                     4. การอ่านออกเสียงภาษาไทย (Thai Reading Aloud)

                      และ 5. การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (English Singing Contest)  

          ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความสนใจ ความมั่นใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพyesออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา