โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กับการท่องเที่ยวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชาประจำปี 2562                | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กับการท่องเที่ยวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชาประจำปี 2562               

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    heart

   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้ดำเนินการโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชาประจำปี 2562               ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล, พระบรมธาตุทุ่งยั้ง, วัดพระแท่นศิลาอาสน์, อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก, พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน จังหวัดอุตรดิตถ์  

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติด้านวิชาชีพและเป็นผู้ที่สามารถรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและสากลได้  อีกทั้งยังเป็นการสืบสานศาสตร์แห่งพระราชาให้คงอยู่ต่อไป

 

smileyขอบคุณข้อมูล, ภาพถ่าย : อาจารย์นฤภร  ปาลวัฒน์วิไชยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา