โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้ารับการอบรมเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกรอบ TQF ของหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้ารับการอบรมเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกรอบ TQF ของหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 883 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

mail วันที่ 3 ก.ค. 62 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร ณ ห้อง 1455

อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ซึ่งประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ด้าน IT สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ห้วข้อICT Literacy

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

      ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ

และดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT รวมไปถึงเพื่อให้ผลการประกัน

คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา