โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พล. เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พล. เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 997 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

smileyวันที่ 19 -20 มิ.ย.62 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 1423 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

          ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

          1. หัวข้อ CLIL     อ.สุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล        จาก มทร.ล้านนา พิษณุโลก

          2. หัวข้อ Academic Language     อ.ปริศนา กุลนลา       จาก มทร.ล้านนา เชียงใหม่

          3. หัวข้อ Academic Reading     อ.กนิษฐา ลังกาพันธุ์       จาก มทร.ล้านนา เชียงใหม่

          4. หัวข้อ Classroom Management       อ.ต้องหทัย ทองงามขำ       จาก มทร.ล้านนา พิษณุโลก

          และ5. หัวข้อ Questioning Technique and Constructive Feedback      อ.Reuben Esteban      จาก มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ช่วยวิทยากรจากกลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)   สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

          ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมในการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา