โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางสาวศุภัคษา ศรีวิชัยลำพรรณ์

นางสาวศุภัคษา ศรีวิชัยลำพรรณ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

นางสาวสุภิญญา  ก้อนแก้ว

นางสาวสุภิญญา ก้อนแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางสาวอาจารีย์  เกตุวิริยะกุล

นางสาวอาจารีย์ เกตุวิริยะกุล

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางธีร์วรา  แสงอินทร์

นางธีร์วรา แสงอินทร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางปภาดา  พลอยอิ่ม

นางปภาดา พลอยอิ่ม

นักประชาสัมพันธ์

งานยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นายอรรณพ  ทัศนอุดม

นายอรรณพ ทัศนอุดม

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน

นางสาวสุพรรณี  คงดีได้

นางสาวสุพรรณี คงดีได้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางศุภรากาญจน์  น้อยคง

นางศุภรากาญจน์ น้อยคง

หัวหน้าบริหารงานทรัพยากรบุคคล

งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางนุชจรินทร์  คูวิบูลย์ศิลป์

นางนุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

งานบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นายทรงกลด  ศรีวัฒนวรัญญู

นายทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู

หัวหน้างานบริการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา