โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางสาวศุภัคษา ศรีวิชัยลำพรรณ์

นางสาวศุภัคษา ศรีวิชัยลำพรรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภิญญา ก้อนแก้ว

นางสาวสุภิญญา ก้อนแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางสาวอาจารีย์ เกตุวิริยะกุล

นางสาวอาจารีย์ เกตุวิริยะกุล

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราพร คำมา

นางสาวจิราพร คำมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางธีร์วรา แสงอินทร์

นางธีร์วรา แสงอินทร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางปภาดา พลอยอิ่ม

นางปภาดา พลอยอิ่ม

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวปริยาภัสสร์ เพ็งจันทร์

นางสาวปริยาภัสสร์ เพ็งจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางศุภรากาญจน์ น้อยคง

นางศุภรากาญจน์ น้อยคง

บุคลากร ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยาพร จันทร์พุฒ

นางสาวจริยาพร จันทร์พุฒ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นางนุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์

นางนุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวจุรีรัตน์ บทเรศ

นางสาวจุรีรัตน์ บทเรศ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวเกสร จันทร์พุฒ

นางสาวเกสร จันทร์พุฒ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสายพิมพ์ อินทร์ประเสริฐ

นางสายพิมพ์ อินทร์ประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ นราพล

นางสาววราภรณ์ นราพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจินตนา กันแก้ว

นางจินตนา กันแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

นายนเรศ เขียวมี

นายนเรศ เขียวมี

นักวิชาการพัสดุ

งานบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
นายสมบัติ มงคลชัยชนะ

นายสมบัติ มงคลชัยชนะ

หัวหน้างานบริการ

นางจิณณ์ณิชา รอบคอบ

นางจิณณ์ณิชา รอบคอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายบุญฤทธิ์ สโมสร

นายบุญฤทธิ์ สโมสร

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายหนึ่ง ฟักทอง

นายหนึ่ง ฟักทอง

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

นายกมล น่วมมี

นายกมล น่วมมี

ช่างไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา