โลโก้เว็บไซต์ 5. แบบฟอร์ม/แบบรายงาน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5. แบบฟอร์ม/แบบรายงาน


แบบฟอร์ม / แบบรายงาน

1. แบบฟอร์มงานยุทธศาสตร์และแผน

  1.1 แบบเสนอโครงการ (ง.9) กองนโยบายและแผน (20 พ.ย. 2561)

 

2. แบบฟอร์มงานติดตามและประเมินผล

  2.1 ชุดแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า มทร.ล้านนา พิษณุโลก

  2.2 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ง.9.1) กองนโยบายและแผน (เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

 

3. แบบฟอร์มงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

  3.1 แบบฟอร์มการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก (3 เม.ย. 63)

 3.2 แบบ ปค.4 และ ปค.5 มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3.3 แบบฟอร์มเล่มแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


แบบฟอร์มอื่นๆ

 1. แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ชำรุด : กรณีวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา