โลโก้เว็บไซต์ 5. แบบฟอร์ม/แบบรายงาน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5. แบบฟอร์ม/แบบรายงาน


แบบฟอร์ม / แบบรายงาน

1. แบบฟอร์มงานยุทธศาสตร์และแผน

  1.1 แบบเสนอโครงการ (ง.9) กองนโยบายและแผน (20 พ.ย. 2561)

 

2. แบบฟอร์มงานติดตามและประเมินผล

  2.1 ชุดแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า มทร.ล้านนา พิษณุโลก

  2.2 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ง.9.1) กองนโยบายและแผน (เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

  2.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) 

               2.4 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

                     2.4.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (30 กันยายน 2563)        

                     2.4.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (30 กันยายน 2563)        

                     2.4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (30 กันยายน 2563)        

                     2.4.4 กองการศึกษา (30 กันยายน 2563)        

3. แบบฟอร์มงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

  3.1 แบบฟอร์มการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก (3 เม.ย. 63)

 3.2 แบบ ปค.4 และ ปค.5 มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3.3 แบบฟอร์มเล่มแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา