โลโก้เว็บไซต์ 5. แบบฟอร์ม/แบบรายงาน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5. แบบฟอร์ม/แบบรายงาน


แบบฟอร์ม / แบบรายงาน

1. แบบฟอร์มงานยุทธศาสตร์และแผน

  1.1 แบบเสนอโครงการ (ง.9) กองนโยบายและแผน (20 พ.ย. 2561)

2. แบบฟอร์มงานติดตามและประเมินผล

  2.1 ชุดแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า มทร.ล้านนา พิษณุโลก

  2.2 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ง.9.1) กองนโยบายและแผน (เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

  2.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) 

                2.4 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

                     2.4.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (30 กันยายน 2563)        

                     2.4.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (30 กันยายน 2563)        

                     2.4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (30 กันยายน 2563)        

                     2.4.4 กองการศึกษา (30 กันยายน 2563)        

                2.5 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

                     2.5.1 แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา   (1 มีนาคม 2564)  

                     2.5.2 แบบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (2 เมษายน 2564)  

                     2.5.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก   (28 เมษายน 2564)  

3. แบบฟอร์มงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

  3.1 แบบฟอร์มการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก (3 เม.ย. 63)

 3.2 แบบ ปค.4 และ ปค.5 มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3.3 แบบฟอร์มเล่มแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 3.4 ชุดแบบฟอร์มดำเนินงานควบคุมภาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา