โลโก้เว็บไซต์ 4. งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

4. งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง1. งานควบคุมภายใน

 1.1 2563-รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก (แบบ ปค.4)

1.2 2563-รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก (แบบ ปค.5)

 

2. งานบริหารความเสี่ยง

 2.1 2563-แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 2.2 2563-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

 2.3 2563-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (มทร.ล้านนา)
  1. 2564-แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา