โลโก้เว็บไซต์ 3. งานติดตามและประเมินผล | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

3. งานติดตามและประเมินผล 1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 2. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1/2563)

 2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2/2563)

 3. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ลงนามวันที่ 27 เมษายน 2564

 2. รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ลงนามวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา