โลโก้เว็บไซต์ 2. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

2. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากระบบ BPM)

 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 FC-1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ( 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 1. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 2. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ในระบบ ERP รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา