โลโก้เว็บไซต์ 1. งานยุทธศาสตร์และแผน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

1. งานยุทธศาสตร์และแผน 1. แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับทบทวน 15 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

              3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

     - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

     - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

     - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

     - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

     - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 1. แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับทบทวน 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก (1 เมษายน พ.ศ. 2563)

 3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ฉบับย่อ)

4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2563) 1. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก (ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ส่ง กนผ.)

 2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก (ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2564)

 3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก (ฉบับวันที่ 5 พฤษภา 2564)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา