โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิสัยทัศน์


“เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา