โลโก้เว็บไซต์ พันธกิจ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พันธกิจ


  1.  ดำเนินการด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์และงานบริหารทั่วไปให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและรวดเร็วเป็นปัจจุบัน
  2.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งธำรงรักษา  บุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพโดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอย่างเหมาะสม นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
  3. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี บริหารจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าประสงค์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  4. ให้บริการทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
  5. ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในงานด้านบริการ ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร งานยานพาหนะ งานสาธารณูปโภค งานเอกสารการพิมพ์ และงานอนุรักษ์พลังงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา