โลโก้เว็บไซต์ งานสารบรรณ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานสารบรรณ


 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563

รายงานการประชุมคณาจารย์ - ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ

  •  

แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา