โลโก้เว็บไซต์ งานพัสดุ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานพัสดุ


 

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.เดือนตุลาคม 2562 1.เดือนตุลาคม 2562
2.เดือนพฤศจิกายน 2562 2.เดือนพฤศจิกายน 2562
3.เดือนธันวาคม 2562 3.เดือนธันวาคม 2562
4.เดือนมกราคม 2563 4.เดือนมกราคม 2563
5.เดือนกุมภาพันธ์ 2563 5.เดือนกุมภาพันธ์ 2563
6.เดือนมีนาคม 2563 6.เดือนมีนาคม 2563
7.เดือนเมษายน 2563 7.เดือนเมษายน 2563
8.เดือนพฤษภาคม 2563 8.เดือนพฤษภาคม 2563
9.เดือนมิถุนายน 2563 9.เดือนมิถุนายน 2563
10.เดือนกรกฏาคม 2563 10.เดือนกรกฏาคม 2563
11.เดือนสิงหาคม 2563 11.เดือนสิงหาคม 2563
12.เดือนกันยายน 2563 12.เดือนกันยายน 2563

 

สรุปการจัดซื้อปี2564

สรุปการจัดซื้อปี2565

 

 แบบฟร์อม 
 - แบบขออนุมัติผู้ขาย
 - ใบอนุมัติขอซื้อขอจ้าง
 - ร่างขอบเขตของงาน-TOR

 

คู่มือการปฎิบัติงาน งานพัสดุ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เล่ม1)
2. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เล่ม2)
3. Flowchart การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. เอกสารประกอบการทำ KM วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา