โลโก้เว็บไซต์ งานพัสดุ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานพัสดุ


 

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.เดือนตุลาคม 2562 1.เดือนตุลาคม 2562
2.เดือนพฤศจิกายน 2562 2.เดือนพฤศจิกายน 2562
3.เดือนธันวาคม 2562 3.เดือนธันวาคม 2562
4.เดือนมกราคม 2563 4.เดือนมกราคม 2563
5.เดือนกุมภาพันธ์ 2563 5.เดือนกุมภาพันธ์ 2563
6.เดือนมีนาคม 2563 6.เดือนมีนาคม 2563
7.เดือนเมษายน 2563 7.เดือนเมษายน 2563
8.เดือนพฤษภาคม 2563 8.เดือนพฤษภาคม 2563

 

 แบบฟร์อม 
 - แบบขออนุมัติผู้ขาย
 - ใบอนุมัติขอซื้อขอจ้าง
 - ร่างขอบเขตของงาน-TOR

 

คู่มือการปฎิบัติงาน งานพัสดุ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เล่ม1)
2. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เล่ม2)
3. Flowchart การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. เอกสารประกอบการทำ KM วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา