โลโก้เว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์  Public Relations Section | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานประชาสัมพันธ์ Public Relations Section


รับชมภาพ/ข่าวกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งทำข่าวประชาสัมพันธ์

 

นโยบายการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

กำหนดไว้ 4 ประการ คือ 
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอผลงานและชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แพร่หลายแก่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฎแก่สาธารณชน
3. เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับ ประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถามสำหรับหน่วยงาน และบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

 

งานสื่อสารองค์กร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป
4. เป็นศูนย์กลางประสานงานและการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร และบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
6. เผยแพร่ข่าวสารความก้าวหน้าด้านวิชาการและการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม
7. รับผิดชอบด้านการบันทึกภาพกิจกรรมและงานพิธีสำคัญๆ เพื่อใช้ประโยชน์ดังนี้ คือ
      7.1 เก็บภาพต่างๆ ไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์
      7.2 นำภาพดังกล่าวเผยแพร่ในช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
      7.3 ส่งภาพข่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่
8. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด อาทิ   วารสาร  หนังสือในโอกาสพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัย  สูจิบัตร ส.ค.ส. ไดอารี่ ป้ายผ้า คัตเอ้าท์ แผ่นพับ โปสเตอร์   วีดีทัศน์  ฯลฯ 
9. จัดทำสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น วิดีโอ สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์  เสียงตามสาย ฯลฯ
10. จัดแถลงข่าวในวาระโอกาสต่างๆ
11. ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย อาทิ 
      11.1 จัดกิจกรรมในวาระโอกาสครบรอบปีที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย

      11.2 จัดทำหนังสือวาระโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัย 
12. รับผิดชอบอัพเดทข่าว Website มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัย
   - ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
   - นักศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น
   2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก
      - ประชาชนทั่วไป อาทิ ผู้ปกครอง นักเรียน ม.5-6 นักศึกษาสถาบันอื่นๆ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
      - สื่อมวลชนทุกประเภท (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร สำนักข่าว)
      - ศิษย์เก่า

    2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง
      - หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
      - องค์กรระหว่างประเทศ

 

ภาระหน้าที่ 

1. หน่วยข่าวสารและสื่อมวลชน

- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของงาน
- กำหนดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอผลงานของคณาจารย์ บุคลากรรวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นประชาสัมพันธ์ของกองผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ
- จัดทำ Press Release ส่งเผยแพร่สื่อมวลชนพร้อมภาพข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย
- จัดทำโครงการตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กองและงาน พร้อมประเมินผลการดำเนินโครงการ
- จัดทำการสำรวจประชามติในประเด็นข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมเอกสารสรุปผลการดำเนินงานด้านข่าวสารมหาวิทยาลัยรายเดือน
- ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย นำเยี่ยมชมกิจการประสานหน่วยงานภายใน นำชมภูมิทัศน์โดยรอบประสานสถานที่และจัดเลี้ยงรับรอง โดยจัดเตรียมเอกสารแนะนำและเอกสารที่ระลึก
- ดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนทุกแขนงที่เดินทางเข้ามาทำข่าวและประสานงานกับมหาวิทยาลัย ประสานคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ในการให้ข้อมูลสัมภาษณ์เผยแพร่ข่าวมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชน
- เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหนังสือจากผู้บริหารแสดงความยินดีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
- ประสานงานคณะผู้บริหารร่วมเดินทางไปร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสองค์กร / สื่อมวลชน / ครบรอบหรือวาระสำคัญ ๆ ของบุคคลสำคัญของหน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย

- ดำเนินการจัดทำ 5 ส. จัดระเบียบสำนักงาน    จดบันทึกภาระงาน  เพื่อนำเสนอหน่วยธุรการประจำทุกเดือน
- ปฏิบัติงานด้านอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. หน่วยสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อ

- บริหารประเด็นเพื่อจัดทำข่าวสาร  
- ออกแบบ  ผลิต  ติดตั้ง  สื่อเฉพาะกิจทุกประเภท อาทิ การจัดนิทรรศการ  จัดทำป้ายผ้า   ฟิวเจอร์บอร์ด   ป้ายโฟม   VDO Presentation  งานกราฟฟิค ป้ายตั้งประชาสัมพันธ์   ป้าย  Cut  Out   รูปแบบจดหมายข่าว     แผ่นพับ  โปสเตอร์  ใบปลิว และวารสารรายไตรมาส  ส.ค.ส.  ของที่ระลึก เป็นต้น
- จัดทำ และปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
- บันทึกภาพนิ่ง และ ภาพวิดีโอในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ข่าวกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- อัดและขยายภาพ  และ ดำเนินงานส่งสื่อมวลชน
- ควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน
- ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย
- ดำเนินการจัดทำ 5 ส. จัดระเบียบสำนักงานทุกวันทำการจดบันทึกภาระงานเพื่อเสนอหน่วยธุรการประจำทุกเดือน
- ปฏิบัติงานด้านอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

3. หน่วยธุรการและบริการ
- รับผิดชอบระบบงานสารบรรณ ตามหนังสือรับเข้าส่งออก จากหน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเกษียณข้อความเสนอผ่านผู้บริหาร
- สำเนาเอกสารแจ้งผู้ปฏิบัติและประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการตามเสนอ
- เก็บและรวบรวมเอกสารราชการ เช่น คำสั่ง ประกาศ หนังสือรับเข้าและสำเนาหนังสือส่งออก เพื่อเป็นข้อมูลสืบค้น การปฏิบัติงาน ของสำนักงาน
- จัดส่งข่าวสาร ไปยังหน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
- รับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ
- เก็บและค้นหาเอกสาร หนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
- ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนาหนังสือต่าง ๆ
- พิมพ์ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ
- ดำเนินการจัดทำ 5 ส. จัดระเบียบสำนักงานทุกวันทำการ จดบันทึกและรวบรวมภาระงานของทุกหน่วยภายในงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร  ประจำเดือน

- ปฏิบัติงานด้านอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ให้บริการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแก่ผู้ติดต่อสอบถาม ณ จุดประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ
- รวบรวมและปรับข้อมูลของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทุกปี ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อรับทราบข้อมูลรวมถึงกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ดำเนินการเบิก/จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ของสำนักงาน รวมถึงควบคุมดูแลค่าวัสดุสำนักงานและตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเบิก/จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ของสำนักงาน
- ดูแลรักษา และทำทะเบียนเบิก – จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของงานประชาสัมพันธ์ และดูแลรักษา ซ่อมบำรุงทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
- รับ – จ่าย เงินและเก็บรักษาเงิน และสิ่งแทนตัวเงิน
- ตรวจสอบและรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารการเงินและบัญชี โดยจัดทำบัญชีทั่วไปและทำรายงานแสดงฐานทางการเงิน  ของแผนกประชาสัมพันธ์
- ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
- จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยบำรุงรักษา ประเมินคุณภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์
- ดำเนินการจัดทำ 5 ส. จัดระเบียบสำนักงานทุกวันทำการ จดบันทึกภาระงานเพื่อนำเสนอหน่วยธุรการประจำทุกเดือน
- ปฏิบัติงานด้านอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ทำหน้าที่ควบคุมการใช้แผงเครื่องติดต่อทางโทรศัพท์ในสถานที่ทำงาน
- รับและโอนสายโทรศัพท์ที่ติดต่อจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- รับบริการต่อสายให้ผู้ที่จะโทรศัพท์ออกนอกมหาวิทยาลัย หรือต่อโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น ทางไกลภายในและต่างประเทศ
- รับ-ส่งโทรสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมพิจารณานำส่งเรื่องยังงานสารบรรณ เพื่อนำเสนอหน่วยงานกอง / คณะต่อไป

- ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ และบันทึกข้อความฝากต่าง ๆ

- ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอกและภายในสถานที่ทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา