โลโก้เว็บไซต์ งานบัญชี | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบัญชี


 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนงานราชการ
 

 

 

 งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบระมาณ 2566
 -เดือนตุลาคม 2565
 -เดือนพฤศจิกายน 2565
 -เดือนธันวาคม 2565
 -เดือนมกราคม 2566
 -เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 -เดือนมีนาคม 2566
 -เดือนเมษายน2566
 -เดือนพฤษภาคม 2565
 -เดือนมิถุนายน 2565
 -เดือนกรกฎาคม 2565
 -เดือนสิงหาคม 2565
 -เดือนกันยายน 2565
 - รายละเอียดประกอบงบ 2565

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา