โลโก้เว็บไซต์ งานบัญชี | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบัญชี    งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบระมาณ 2562     งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบระมาณ 2563
- เดือนตุลาคม 2561 - เดือนตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2562 - เดือนมกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2562 - เดือนเมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2563
เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนสิงหาคม 2562 - ก่อนยกยอด - เดือนสิงหาคม 2563
เดือนสิงหาคม 2562 - ก่อนยกยอด - เดือนกันยายน 2563
เดือนกันยายน 2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง   ปีงบประมาณ2563
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง   ปีงบประมาณ2562  

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา