โลโก้เว็บไซต์ งานบัญชี | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบัญชี    งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบระมาณ 2562     งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบระมาณ 2563
- เดือนตุลาคม 2561 - เดือนตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2562 - เดือนมกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2562 - เดือนเมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2562  
เดือนกรกฎาคม 2562  
เดือนสิงหาคม 2562 - ก่อนยกยอด  
เดือนสิงหาคม 2562 - ก่อนยกยอด  
เดือนกันยายน 2562   
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง   ปีงบประมาณ2562  

 

คู่มือการฎิบัติงาน

1. คู่มือการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
2. คู่มือการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภท-GFMIS

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา