โลโก้เว็บไซต์ งานบัญชี | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบัญชี


 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนงานราชการ
 

 

 

 งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบระมาณ 2565
 -เดือนตุลาคม 2564
 -เดือนพฤศจิกายน 2564
 -เดือนธันวาคม 2564
 -เดือนมกราคม 2565
 -เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 -เดือนมีนาคม 2565
 -เดือนเมษายน2565
 -เดือนพฤษภาคม 2565
 -เดือนมิถุนายน 2565
 -เดือนกรกฎาคม 2565
 -เดือนสิงหาคม 2565
-เดือนกันยายน 2565

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา