โลโก้เว็บไซต์ งานบัญชี | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบัญชี


 

 งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบระมาณ 2562 งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบระมาณ 2563 งบทดลองสู่สาธารณะ ปีงบประมาณ2564  
- เดือนตุลาคม 2561 - เดือนตุลาคม 2562  - เดือนตุลาคม 2563
เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนธันวาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2563
เดือนมกราคม 2562 - เดือนมกราคม 2563 - เดือนมกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564
เดือนเมษายน 2562 - เดือนเมษายน 2563 - เดือนเมษายน 2564
เดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนพฤษาคม 2564
เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2563  - มิถุนายน 2564
เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2562 - ก่อนยกยอด - เดือนสิงหาคม 2563  - สิงหาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2562 - หลังยกยอด - เดือนกันยายน 2563  - เดือนกันยายน 2564
เดือนกันยายน 2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง   ปีงบประมาณ2563  
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง   ปีงบประมาณ2562    

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา