โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารทรัพยาบุคคล | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบริหารทรัพยาบุคคล


ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร

สรุปจำนวนบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  สายวิชาการ      สายสนับสนุน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร ITA  

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา