โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารทรัพยาบุคคล | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบริหารทรัพยาบุคคล


 

                                           ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปจำนวนบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สายวิชาการ      สายสนับสนุน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
แนวทางการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การแต่งกายการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร ITA

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา