โลโก้เว็บไซต์ งานบริการ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบริการ


งานบริการ

       โครงสร้างการบริหารงานบริการ

1.งานยานพาหนะ

       ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

2.งานสาธารณูปโภค

       ใบแจ้งซ่อมและขอใช้บริการ

       ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2562

       ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2562

       เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร ปี พ.ศ. 2562

       เครื่องวัดมาตรน้ำประปา อาคาร ปี พ.ศ. 2562

       ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2563

       ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2563

       เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร ปี พ.ศ. 2563

       เครื่องวัดมาตรน้ำประปา อาคาร ปี พ.ศ. 2563

3.งานอาคารสถานที่

        หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และการเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562

        

4.งานอนุรักษ์พลังงาน

     -

5.งานเอกสารการพิมพ์

     -

6.งานรักษาความปลอดภัย

     -

คลิ๊กดูภาพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา