โลโก้เว็บไซต์ งานบริการ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบริการ


งานบริการ

       โครงสร้างการบริหารงานบริการ

1.งานยานพาหนะ

       โครงสร้างงานยานพาหนะ

       ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

2.งานสาธารณูปโภค

       โครงสร้างงานสาธารณูปโภค

       มิเตอร์ไฟฟ้า

            เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร ปี พ.ศ. 2559

            เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร ปี พ.ศ. 2560

            เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร ปี พ.ศ. 2561

            เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร ปี พ.ศ. 2562

            เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร ปี พ.ศ. 2563

            เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า อาคาร ปี พ.ศ. 2564

       มาตรน้ำประปา

            เครื่องวัดมาตรน้ำประปา อาคาร ปี พ.ศ. 2561

            เครื่องวัดมาตรน้ำประปา อาคาร ปี พ.ศ. 2562

            เครื่องวัดมาตรน้ำประปา อาคาร ปี พ.ศ. 2563

            เครื่องวัดมาตรน้ำประปา อาคาร ปี พ.ศ. 2564

3.งานอาคารสถานที่

       โครงสร้างงานอาคารสถานที่

       แผนผังอาคาร

       หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และการเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562

4.งานอนุรักษ์พลังงาน

       โครงสร้างงานอนุรักษ์พลังงาน

       โครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

       ไฟฟ้า

            ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2559

            ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2560

            ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2561

            ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2562

            ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2563

            ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2564

       น้ำประปา

            ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2561

            ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2562

            ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2563

            ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ. 2564

5.งานเอกสารการพิมพ์

       โครงสร้างงานเอกสารการพิมพ์

       ขั้นตอนการสั่งงาน

6.งานรักษาความปลอดภัย

       โครงสร้างงานรักษาความปลอดภัยและจราจร

       ภาระงาน

7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

       ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

       ใบแจ้งซ่อมและขอใช้บริการ

       ใบขออนุญาตขนของออกนอกมหาวิทยาลัยฯ

 

คลิ๊กดูภาพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา