โลโก้เว็บไซต์ งานบริการ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานบริการ


งานบริการ

       โครงสร้างการบริหารงานบริการ

1.งานยานพาหนะ

       ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

2.งานสาธารณูปโภค

       ใบแจ้งซ่อมและขอใช้บริการ

       ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2562

       ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2562

       เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า ประจำอาคาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2562

       เครื่องวัดมาตรน้ำประปา ประจำอาคาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2562

3.งานอาคารสถานที่

        หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และการเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

        

4.งานอนุรักษ์พลังงาน

     -

5.งานเอกสารการพิมพ์

     -

6.งานรักษาความปลอดภัย

     -

คลิ๊กดูภาพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา