โลโก้เว็บไซต์ งานการเงิน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานการเงิน


 

 ดาวน์โหลดเอกสาร  ชื่อไฟล์   ชื่อไฟล์ 

 - แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนการปฎิบัติงานควบคุมงาก่อสร้าง  

PDF Excel

 - แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

PDF Excel

 - แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (บุคคลภายนอก)

PDF Excel

 - แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

   PDF   Word

 - แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตร

   PDF   Word

 - แบบฟอร์มการเบิกเงินผลประโยชน์

   PDF   Excel

 - แบบฟอร์มการเบิกเงินงบประมาณ

   PDF   Excel

 - ใบสำคัญแทนการรับเงิน

   PDF   Excel

 - แบบฟอร์มการประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

   PDF   Word

 - แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

   PDF   Word

 - แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

   PDF   Excel

 - ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

PDF Word

 

 

yesคู่มือปฎิบัติงานการเงินการเงิน

1.คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือน
2.คู่มือการรับเงิน - เบิก - จ่ายเงิน
3.คู่มือการออกใบเสร็จรับเงิน (แบบชุด)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา