โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณกุลประภัสสร พัชรพงศ์สุข นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ นำไปถวายยัง ณ อาคารปฏิบัติธรรม ออป. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เป็นองค์รับผ้าพระกฐินตามความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ 

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ทั้งนี้ พระกฐินพระราชทานคือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคล หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐิน ตามพระพุทธบัญญัติวินัยพระ และเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวรต่อไป

          วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมีการบูรณะมาหลายสมัย สำหรับพระธาตุเจดีย์มีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันคงเหลือสภาพเพียงครึ่งองค์ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในสมัยมหาเทวีจิรประภา รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์มังราย  มีการสันนิษฐานว่าเจดีย์อาจมีความสูงถึง 80 เมตร ซึ่งทำให้เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือในช่วงเวลาดังกล่าว วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา