โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ชื่อโครงการ จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   825,000.00  บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  1  กันยายน พ.ศ. 2565

    เป็นเงิน   824,704.80 บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่  ผปย.04/2565  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

    6.1 นางนราพร จันพิบูลย์                            ประธานกรรมการ    

    6.2 นางสาวสุพัตรา งามสมพงษ์                   กรรมการ 

    6.3 นางเนาวเรศ ตาปวง                              กรรมการ      ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา