โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ชื่อโครงการ จ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,014,000.00 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2565 

     เป็นเงิน   1,013,565.60 บาท (หนี่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  ตามสัญญาเลขที่ ผปย.03/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง  

    6.1 นางนราพร จันพิบูลย์                            ประธานกรรมการ    

    6.2 นางสาวสุพัตรา งามสมพงษ์                  กรรมการ  

    6.3 นางเนาวเรศ ตาปวง                              กรรมการ  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา