โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดมหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประยุกต์งานวิจัยเพื่อรับการใช้สังคมท้องถิ่น  | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เปิดมหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประยุกต์งานวิจัยเพื่อรับการใช้สังคมท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มกราคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และมอบผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสินค้าของหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอาจารย์ และนักศึกษาซึ่งได้เข้าไปยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่การสร้างมาตรฐานให้เป็นสินค้าคุณภาพ พร้อมทั้งหารือในการเป็นส่วนสนับสนุนงานวิชาการและงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนที่ครอบคลุม 6 เขตจังหวัด ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร ทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจ ที่จะส่งเสริม ต่อยอด การพัฒนางานวิชาการ ด้วยการสร้างงานทางการศึกษาผ่านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ โดยมุ่งใช้ความเข้มแข็งของทรัพยากรที่มี ไม่ว่าจะเป็น ความเชี่ยวชาญของบุคลากร งานวิชาการองค์ความรู้ ผสานกับการใช้แนวคิดตามศาสตร์พระราชา รวมถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฏรบนพื้นที่สูง การสนองงานโครงการหลวงและโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อก่อเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สู่การสร้างพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน สังคมต่อไป "

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา