โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน นำคณะนักวิจัยเข้าหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชาดำริ อำเภอสันป่าตอง   | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน นำคณะนักวิจัยเข้าหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชาดำริ อำเภอสันป่าตอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ตุลาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พร้อมด้วย ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม และคณะนักวิจัย เข้าพบ ร.ต.ประสิทธิ์ บุญพรหม หัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ โดยการใช้งานวิจัย งานวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และต่อยอดแหล่งการเรียนรู้ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ ให้เป็นเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ วิถีใหม่ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อมกับการเรียนรู้หลักการทำงานด้านการเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

            ปัจจุบัน ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชาดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เชิงบูรณาการได้เปิดให้ประชาชน เข้ามาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การพัฒนาที่ดิน เพื่อเชื่อมโยงความรู้เข้ากับวิถีชีวิต ภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาบูรณาการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาอาชีพ ๘ ภายใต้ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่

             ฐานเรียนรู้ที่ ๑ ปลูกพืชปลอดภัย            โดยการส่งเสริมการเกษตร อำเภอสันป่าตอง

             ฐานเรียนรู้ที่ ๒ ปลูกพืชแบบผสมผสาน    โดยกรมวิชาการเกษตร(สวพ.๑) เชียงใหม่

             ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การเพาะเห็ด                  โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

             ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การพัฒนาที่ดิน               โดยกรมพัฒนาที่ดินเขต ๖ เชียงใหม่

             ฐานเรียนรู้ที่ ๕ การเลี้ยงสัตว์                  โดยกรมปศุสัตว์ อำเภอสันป่าตอง

             ฐานเรียนรู้ที่ ๖ ด้านการประมง                 โดยกรมประมง จังหวัดเชียงใหม่

             ฐานเรียนรู้ที่ ๗ บ้านเกษตรกรตัวอย่าง     โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

             ฐานเรียนรู้ที่ ๘ การปลูกหม่อนผลสด       โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา