โลโก้เว็บไซต์ พิธี “รำลึกพระคุณครู”  งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2563 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธี “รำลึกพระคุณครู” งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  13 สิงหาคม 2563 ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2563   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โดยมี อาจารย์อาวุโส   คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 – 4  และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   ร่วมพิธี   กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย   พิธีไหว้ครู โดยผู้แทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     ,   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  มอบพานไหว้ครูแด่คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์อาวุโส  ,  พิธีเจิมหนังสือ      ,  พิธีร้องเพลงพระคุณที่ 3  เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี  จำนวน 15 ทุน

          โอกาสนี้  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทว่า  การไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่       และศิษย์เอง   ก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดความมั่นใจ  ว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล    สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม   และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน” 

          งานพิธีไหว้ครู  มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้น้อมระลึกถึงพระคุณ ของครู-อาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์กับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบัน  ต่อไป

       

ภาพ – ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา