โลโก้เว็บไซต์ แผนป้องกันอัคคีภัยฯ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แผนป้องกันอัคคีภัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จะดำเนินกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา