โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบบ้านพักฯ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ระเบียบบ้านพักฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และ การเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และ การเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2562 สนใจดาวน์โหลดได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/06/20190...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา