โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 บทความ

Basic-FunctionFund2565
เสาร์ 4 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้งบประมาณ Basic-Function Fund *** ส่งเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ผ่านระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถวายเทียน สืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2563
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริการหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ถวายเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระอาจารย์มงคล ชยธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับกิจกรรมการถวายเทียนในเทศกาลเข้าพ... >> อ่านต่อ


ถวายเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา  2563
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  1 กรกฎาคม  2563   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา  2563  เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ณ  วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม   วัดนิมิตธรรมมาราม  และวันธรรมเกษตร  ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   โดยมีคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกิจกรรม >> อ่านต่อ


เปิดเทอม1/2563 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา ​พิษณุโลก​ ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัด​อุณหภูมิ​ร่างกาย​ของนัก​ศึกษา​และ​บุคลากร​ก่อน​เข้า​ภายใน​มหา​วิทยาลัย​ ตา มมาตร​การป้องกัน​ปัญหา​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (COVID-19) ป​ภาดา​ พลอย​อิ่ม​-รายงาน >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลมอบนโยบายให้หลายหน่วยงาน รวมถึงมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำเครื่องล้างมือและกดเจลแบบเหยียบ นำโดย รองคณบดีอาจารย์แมน ฟักทอง และคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คิดค้นและออกแบบ Platform เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คิดค้นและออกแบบ Platform เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่อง่ายด้วย e-Initiative” ชิงรางวัลพร้อมโล่รางวัล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฏหมายและกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำแล้เสนอกฏหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจัดเส้นทางการจราจรภายใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แผนผังแสดงเส้นทางการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดลิน) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ซึ่งคณะกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 มทร.ล้านนา ต้องขอภัยในความไม่สะดวก โดยจะมีการจัดการจราจรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป    >> อ่านต่อรับสมัครบุคลากร มทร.ล้านนา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านกำหนดให้มีการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563  มหาวิทยาลังจึงมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกำกับห้องสอบในวันที่ ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (โดยจะทำการยกเลิกการลงทะเบียนตามประกาศเมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ที่ผ่านมา และเป็นการลงชื่อใหม่ทั้งหมด) ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ https://qrgo.page.link/jL5kr >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ขอเชิญบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนาต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Youtube  สามารถรับฟังได้ทุกสถานที่ และผ่านระบบ conference ไปยังห้องประชุมที่กำหนดไว้ ดังเอกสารแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 447

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา