โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษา1


 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  ปวส. ช่างยนต์ (Dip. Mechanical Power Technology)

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.ม. บริหารธุรกิจ (M.B.A. Business Administration)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.ม. พืชศาสตร์ (M.Sc. Plant Science)
 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (M.Sc. Agricultural Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (M.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (M.Eng. Mechanical Engineering)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา