โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศและพันธกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิสัยทัศและพันธกิจ


ปรัชญา
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่พึ่งของสังคม”
 
วิสัยทัศน์ 
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม สู่สากล" 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

เป้าหมาย
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับ ใน 3 ระดับ ดังนี้ 
เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558 
เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560 
เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา