โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาเปิดรับผลงาน CRCI-2023 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขยายเวลาเปิดรับผลงาน CRCI-2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

 : CRCI 2023

ลงทะเบียนส่งผลงาน ผ่านระบบ Online Submission

หมดเขต วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ

หมดเขต 10 พ.ค. 2566

 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

หมดเขต 31 พ.ค. 2566

 

   

ปิดรับบทความแล้ว

   

อัตราค่าลงทะเบียน บทความละ 3,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราค่าลงทะเบียน ผลงานละ 3,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

 


การนำเสนอผลงาน = สาขาที่เปิดรับ 

 • (01-ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

 • (02-SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

 • (03-AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

 • (04-BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 • (05-ART) ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • (06-SE) งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 • (07-R2R) งานประจำสู่งานวิจัย

 • (08-EDU) งานวิจัยด้านการศึกษา

ประเภทผลงาน = การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

 • สิ่งประดิษฐ์  (Invention)

 • นวัตกรรม (Innovation)

 • งานสร้างสรรค์ (Creative work)


 

รางวัล

  รางวัลบทความยอดเยี่ยม 24 รางวัล 
ตามกลุ่มสาขา (8 สาขา) สาขาละ 3 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 (Gold), อันดับ 2 (Silver), อันดับ 3 (Bronze) คัดเลือกจากบทความที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพบทความสูงสุด (อ้างอิงจากผลคะแนนในระบบประเมินออนไลน์) ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลบทความยอดเยี่ยม

  รางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (Best Presentation) 16 รางวัล 
ตามกลุ่มสาขา (8 สาขา) พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอผลงานสูงสุดของประเภทภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ สาขาละ 1 รางวัล (อ้างอิงข้อมูลสรุปคะแนนจากแบบฟอร์มประเมินของคณะกรรมการประจำห้องนำเสนอ ภาคบรรยายและโปสเตอร์) ได้รับโล่รางวัล**

 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ (3 ประเภท) ไม่จำกัดจำนวน

มอบรางวัลตามคุณภาพผลงาน พิจารณาจากคะแนนคุณภาพของผลงานระดับ Gold (ได้คะแนนมากกว่า85) ระดับ Silver (ได้คะแนนระหว่าง 75-85) ระดับ Bronze (ได้คะแนนระหว่าง 65-75) ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์

 รางวัลการนำเสนอผลงานประกวดยอดเยี่ยม (Best Presentation) 3 รางวัล

พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอผลงานสูงสุด ประเภทละ 1 รางวัล (อ้างอิงข้อมูลสรุปคะแนนจากแบบฟอร์มประเมินของคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด) ได้รับโล่รางวัล**

 

 


คำค้น : crci

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา