โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2 : TCAS2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รอบ 2 : TCAS2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566


** การสมัครจะสมบูรณ์ได้ (เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้) ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครและอัพโหลดหลักฐานการสมัครส่งเข้าระบบครบถ้วนแล้วเท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังไม่ได้ **

            
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา