โลโก้เว็บไซต์ รอบ 1 : TCAS1 Portfolio โควตา ประจำปีการศึกษา 2566 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รอบ 1 : TCAS1 Portfolio โควตา ประจำปีการศึกษา 2566


แจ้งปิดรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

** การสมัครจะสมบูรณ์ได้ (เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้) ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครและอัพโหลดหลักฐานการสมัครส่งเข้าระบบครบถ้วนแล้วเท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังไม่ได้ **

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา