โลโก้เว็บไซต์ งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ


 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547

จรรยาบรรณนักวิจัย

ระเบียบงานบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Technology Readiness Level -TRL

Societal Readiness Level – SRL

 

เอกสารงานวิจัย

   -  แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย  วจ.1

   -  สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย วจ.2

   -  แผนการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

  -  บันทึกข้อความเบิกเงินงวด

  -  บันทึกข้อความขยายเวลาดำเนินงานวิจัย

  -  บันทึกข้อความโอนหมวดค่าใช้จ่าย 

 

เอกสารมาตรฐานงานวิจัย

 -  การขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         -  แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         -  พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2558

         -  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         -  คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิยาศาสตร์ มทร.ล้านนา (คกส. มทร.ล้านนา)

  -  การขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์

         -  สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

         -  จริยธรรมการวิจัยในคน

         - คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ล้านนา

         -  ใบยืนขอรับการรับรองจริยธรรม

  -  การรับรองห้องปฏิบัติการ

         -  คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มทร.ล้านนา

         - คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มทร.ล้านนา 

         -  ใบสำรวจห้องปฏิบัติการ

 

การสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยมราได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. 2555

  -  แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย

  -  ใบสำคัญรับเงิน

  -  เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนการเบิกค่าตีพิมพ์บทความ

 

งานทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน มทร.ล้านนา พิษณุโลก

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2555

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2556

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2557

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2558

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2559

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2560

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2561

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2562

  -  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ 2563

 

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (ปีปฏิทิน)  

  -  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  ปี  2558

  -  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  ปี  2559

  -  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  ปี  2560

  -  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  ปี  2561

  -  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  ปี  2562

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

- คู่มือ "เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน" 2563

 

โครงการบริการวิชาการและงานคลินิกเทคโนโลยี

  -  โครงการบรการวิชาการ 

        -  โครงการ การจัดทำแผนดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้ำน/ชุมชน  ปี 2557-2559

         -  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน  ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  ปี  2558  

         -  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน  ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  ปี  2559

         -  โครงการบริการวิชาการ ปี 2560

             -  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน  ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม

             -  โครงการสนับสนุนความยั่งยืนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการปีที่ 3โครงการบริการวิชาการเพิ่มขีดความสามารถสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม 

         -  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน  ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  ปี 2561

         -  โครงการบริการวิชาการ 2562

             -  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน  ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  

             -  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ

             -  โครงการประเมินศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชน  

             -  โครงการถ่ายทอดการผลิตก๊าชชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อย ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ด้วยถุงแบบ LDPE หนา 0.3 มิลลิเมตร

             -  โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร  

             -  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลร่วมกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

         -  โครงการบริการวิชาการ 2563

             -  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านรักไทยหมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

            -    โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม"  ประจำปีงบประมาณ  2563

             -  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องบรรจุก๊าชชีวภาพสำหรับครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาแรงดันก๊าชชีวภาพ ถุงหมักก๊าชชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศ์เมตร

             -  โครงการถ่ายทอดการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตให้กับชุมชน โครงการถ่ายทอดการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตให้กับชุมชน

             

  -  โครงการคลินิกเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ  2558  จำนวน  4  โครงการ  

         -  โครงการ การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน

         -  หมู่บ้านนาโยนและเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  

        -  หมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน 

        -  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว (ไก่ชนนเรศวร)  

 

ปีงบประมาณ  2559  จำนวน  4  โครงการ

         -  โครงการ การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน

         -  หมู่บ้านนาโยนและเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

         -  หมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน

         -  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร)

 

ปีงบประมาณ  2560  จำนวน  5  โครงการ  

         -  โครงการหมู่บ้านนาโยนและเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

         -  โครงการการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน

         -  โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน

         -  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร)

         -  โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือน ในชุมชน

 

ปีงบประมาณ  2561  จำนวน  5  โครงการ

         -  โครงการการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน

         -  โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน

         -  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษเหลือจากการปลูกสับปะรดเป็นอาหารสัตว์

         -  หมู่บ้านผลิตสับปะรดปลอดภัยนครไทย

         -  หมู่บ้านผลิตลำไยและไม้ผลปลอดภัยบ้านรักไทย

 

ปีงบประมาณ  2562  จำนวน  1  โครงการ

         -  โครงการการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน 

 

ปีงบประมาณ  2563  จำนวน  2  โครงการ

         -  โครงการการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน

         -  หมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์บ้านหัวแท 

 

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ

  -  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา