โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1 (แบบ 1.1)) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 0
- วิชาบังคับ 0
DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1
Doctoral Seminar 1
1 (0-3-1)
DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2
Doctoral Seminar 2
1 (0-3-1)
DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3
Doctoral Seminar 3
1 (0-3-1)
(2) วิทยานิพนธ์ 48
- วิทยานิพนธ์ 48
DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
Doctoral Thesis
48 (0-144-0)
(3) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL201 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตศึกษา
Preparatory English Skill for Graduates
3 (2-3-5)
GEMWL202 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการนำเสนอทางวิชาการ
Graduate English Studies Skill for Academic Presentation
3 (2-3-5)
GEMWL203 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพิเชษฐ เหมยคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิฑูรย์ พรมมี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิวัฒน์ ทิพจร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิโรจน์ ปงลังกา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอนนท์ นำอิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธนพงศ์ คุ้มญาติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายยุทธนา มูลกลาง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นายประเสริฐ ลือโขง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายกฤษดา ยิ่งขยัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายจักรภพ ใหม่เสน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายชาญชัย เดชธรรมรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธีระศักดิ์ สมศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายนพดล มณีเฑียร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายนพพร พัชรประกิติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายปุณยสิริ บุญเป็ง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพลกฤษณ์ ทุนคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายพานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายพินิจ เนื่องภิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวยุพดี หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวรจักร์ เมืองใจ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิษณุ ทองเล็ก อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายศุภกิต แก้วดวงตา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสมนึก สุระธง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสามารถ ยะเชียงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสุชาติ จันทร์จรมานิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอนันต์ วงษ์จันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอุเทน คำน่าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายโกศล โอฬารไพโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายกิจจา ไชยทนุ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ไม่ระบุสาขา / กอง
นายสุวรรณ จันทร์อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
นายปณิฐิ แสนจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวันไชย คำเสน อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า
นายจิรพนธ์ ทาแกง อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา