โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 104
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
ENGCC516 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Graphics
2 (1-3-3)
ENGCC517 หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม
Principles of Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC519 หลักการของวัสดุวิศวกรรม
Principles of Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC521 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
ENGCC522 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
Fundamentals of Electrical Engineering
3 (3-0-6)
ENGCC524 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
ENGFI101 การวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ
Measurement and Automatic System
3 (2-3-5)
ENGFI106 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Production Control in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI119 การเตรียมความพร้อมสำหรับโครงงานและสหกิจศึกษา
Project and Cooperative Education Preparation
1 (0-2-1)
ENGFI121 สหกิจศึกษาในงานอุตสาหกรรมอาหาร
Co-operative Education in Food Industry
6 (0-40-0)
ENGFI122 สำรวจโลกวิศวกรรมอาหาร
Exploring Food Engineering World
1 (1-0-1)
ENGFI123 สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบอาหาร
Chemical and Physical Properties of Food Materials
3 (2-3-5)
ENGFI124 การออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Design
3 (3-0-6)
ENGFI125 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Dynamics
3 (3-0-6)
ENGFI126 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
Heat and Mass Transfer
3 (3-0-6)
ENGFI127 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
3 (2-3-5)
ENGFI128 การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Management in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI129 กระบวนการแปรรูปอาหาร
Food Processing
3 (2-3-5)
ENGFI130 หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร
Unit Operation in Food Industry
3 (2-3-5)
ENGFI131 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
Entrepreneurship and Start-up
3 (3-0-6)
ENGFI132 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด
Food Product Development and Marketing
3 (2-3-5)
ENGFI133 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3 (3-0-6)
ENGFI134 การบริหารการปฏิบัติการเบื้องต้น
Introduction to Operations Management
3 (3-0-6)
ENGFI135 การออกแบบโรงงานอาหาร
Food Plant Design
3 (2-3-5)
ENGFI136 โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 1
Food Engineering and Innovation Practice 1
1 (0-3-1)
ENGFI137 โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 2
Food Engineering and Innovation Practice 2
1 (0-3-1)
ENGFI138 โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 3
Food Engineering and Innovation Practice 3
1 (0-3-1)
ENGFI139 โครงงานทางวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร
Food Engineering and Innovation Project
3 (1-6-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
ENGFI206 การจัดการพลังงานและของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
Energy and Waste Management in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI211 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
3 (3-0-6)
ENGFI212 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-6)
engfi218 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
Fermentation Technology
3 (3-0-6)
ENGFI219 อาหารเชิงหน้าที่และส่วนผสม
Functional food and ingredients
3 (3-0-6)
ENGFI220 การแปรรูปด้วยความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร
Thermal Processing in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI221 ระบบการทำความเย็นและความร้อน
Refrigeration and Heating System
3 (3-0-6)
ENGFI222 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programing
3 (2-3-5)
ENGFI223 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวิศวกรรม
Computer-Aided Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGFI224 การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์ข้อมูล
Machine Learning and Data Analysis
3 (3-0-6)
ENGFI225 สื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล
Social Media and Digital Marketing
3 (3-0-6)
ENGFI226 การจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้า
Product and Brand Management
3 (3-0-6)
ENGFI227 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหารที่น่าสนใจ
Selected Topics in Food Engineering and Innovation
3 (3-0-6)
ENGFI228 หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหารสมัยใหม่
Selected Topics in Modern Food Engineering and Innovation Technology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 20
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNMA113 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
FUNMA114 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
FUNSC106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1 Laboratory
1 (0-3-1)
FUNSC107 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
Fundamental Physics 2
3 (3-0-6)
FUNSC108 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2
Fundamental Physics 2 Laboratory
1 (0-3-1)
FUNSC210 เคมีเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Basic Chemistry for Food Industry
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางจรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาววรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายวัชรัตน์ ถมทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสุบงกช โตไพบูลย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวสุรีวรรณ ราชสม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายเอกรินทร์ อินประมูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา